Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden worden hieronder beschreven. Onze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in verschillende talen:

Engels: https://www.virtualpools.io/terms-and-conditions
Nederlands: https://www.virtualpools.io/nl/algemene-voorwaarden

Begrippen

Product

Het Product is VirtualPools. Een omschrijving van het Product kan terug gevonden worden onder 1.1. product.

Diensten

Diensten geleverd door Soulmade BV waaronder de ontwikkeling van 3D modellen, het geven van workshops of andere zaken ter ondersteuning van de Klant voor het gebruik van het Product. 

Applicatie

De VirtualPools applicatie ontwikkeld voor het iOS besturingssysteem.

Online Dashboard

Het VirtualPools dashboard dat de klant online kan raadplegen en waarop de klanten zaken kan beheren.

Account

De gebruiker die gekoppeld is aan onze database. De gegevens worden zelf door de klant verschaft.

Seat

Een Toestel waarop de software met de Licentie gebruikt mag worden.

Toestel

De hardware waarop de applicatie wordt gebruikt. In dit geval een iPad Pro.

Verbonden Onderneming

De onderneming die aan een Partij verbonden is, zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overeenkomst

De overeenkomst die de Partijen met betrekking tot het Product en/of de Diensten aangaan wanneer de Klant de Servicevoorwaarden van VirtualPools schriftelijk of elektronisch aanvaardt en die van toepassing is op de handelsrelatie tussen de Partijen.

Licentie

De softwarelicentie voor de Applicatie, Online Dashboard en alle bijbehorende gebruiksrechten die Soulmade BV aan de Klant en zijn gebruikers ter beschikking stelt.

Abonnement

Een abonnement is een contractuele afspraak tussen Soulmade BV en de Klant die een bepaalde Licentie en een aantal Seats bevat voor een bepaalde periode.

Licentie Vergoeding

Het periodieke bedrag dat de Klant betaalt voor het gebruik van de Licentie, gebaseerd op het type Licentie en het aantal Seats.

Klant

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Soulmade BV. Aangezien VirtualPools uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden bedoeld is, wordt iedere Klant beschouwd als een 'onderneming' in de zin van het Belgische Wetboek van economisch recht en kan hij bijgevolg geen 'consument' zijn in zijn handelsrelatie met Soulmade BV.

Partij

Iedere partij bij de Overeenkomst, hetzij Soulmade BV of de Klant. Soulmade BV en de Klant worden gezamenlijk als de “Partijen” aangeduid.

1. Algemeen

1.1 Product

Soulmade BV heeft een Product ontwikkeld genaamd VirtualPools. Dit is een software Applicatie die is gemaakt voor iPad Pro Toestellen. De Applicatie mag uitsluitend met een Ipad Pro Toestel gebruikt worden, want anders werken verschillende functionaliteiten onvoldoende. 

Het Product kan gebruikt worden door zwembad verkopers en zwembad merken om realtime zwembaden te visualiseren. Het Product heeft enkel als intentie om een visuele impressie te bieden over de grootte, positie en configuratie van een zwembad. De verantwoordelijkheid over in hoeverre deze visualisatie overeenstemt of zal stemmen met het eindproduct ligt volledig bij de Klant. Daarnaast biedt de software Applicatie mogelijkheid om basis opmetingen uit te voeren. De verantwoordelijkheid over de correctheid van deze metingen ligt eveneens bij de Klant. VirtualPools heeft naast een software Applicatie ook een Online Dashboard waarop de Klant zijn account en andere zaken kan op beheren.

1.2 Afsluiten van de Overeenkomst

Bij het bestellen van het Product en/of de Diensten, hetzij via de Website of op welke andere manier dan ook zal de Klant altijd worden gevraagd de Servicevoorwaarden van VirtualPools te aanvaarden. De Klant gaat een Overeenkomst aan met Soulmade BV na aanvaarding van de Servicevoorwaarden.

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke aanvaarding van de Servicevoorwaarden langs elektronische weg aanleiding geeft tot een geldige Overeenkomst. Dit is volledig in overeenstemming met de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht. Binnen de wettelijk toegestane beperkingen kan Soulmade BV gebruikmaken van alle beschikbare elektronische bestanden om het bestaan van de Overeenkomst aan te tonen.

Iedereen die deze Overeenkomst aangaat namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert dat hij wettelijk bevoegd is om deze rechtspersoon te binden aan deze Servicevoorwaarden.

Soulmade BV heeft te allen tijde het recht om aanvullende informatie te vragen over de ondertekenaar en de (potentiële) Klant. Soulmade BV heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen of de uitvoering van het Product en/of de Diensten op te schorten bij (i) twijfel over de identiteit van de ondertekenaar, (ii) twijfel over de kredietwaardigheid van de (potentiële) Klant en (iii) aanwijzingen dat de (potentiële) Klant van plan is het Product en/of de Diensten door te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Soulmade BV. Deze opzegging van de Overeenkomst of opschorting van de uitvoering ervan geeft de wederpartij onder geen beding recht op enige vorm van compensatie of schadevergoeding.

1.3 Levering

Na het tekenen van een (digitale) offerte of online betaling wordt het proces opgestart om de Klant toegang te geven tot het Product. De Klant kan op dit moment een Account aanmaken om mee aan te melden op diens toestellen. De Applicatie zal beschikbaar worden gemaakt op de Apple Appstore en het Online Dashboard is beschikbaar via de website. Wanneer om welke reden dan ook de Applicatie of het Online Dashboard tijdelijk niet meer beschikbaar is zal Soulmade BV er alles aan doen dit zo snel mogelijk weer beschikbaar te maken. Als de Applicatie of het Online Dashboard langer dan 14 werkdagen niet beschikbaar is op de Apple Appstore zal de Klant recht hebben op een terugvordering van de betaling van het aantal dagen waarop de Applicatie niet beschikbaar was. Deze vergoeding dient binnen de 30 dagen te worden aangevraagd en wordt enkel gegeven op aanvraag van de Klant.

1.4 Geen herroepingsrecht

Op grond van het Belgische Wetboek van Economisch Recht of WER heeft iedere consument (d.w.z. iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) een recht op herroeping van producten en/of diensten die hij via het internet, per e-mail of telefonisch kocht.

Aangezien het Product en/of de Diensten uitsluitend bedoeld zijn voor bedrijfsdoeleinden, wordt elke Klant in zijn handelsrelatie met Soulmade BV beschouwd als een 'onderneming' in de zin van het Belgische Wetboek van economisch recht. Bijgevolg kunnen onze Klanten onder geen beding een herroepingsrecht uitoefenen, met betrekking tot noch de Licentie, noch de Introductiediensten, noch eventueel maatwerk dat voor de klant gebeurt is.

1.5 Toepassingsgebied

Op de handelsrelatie tussen Soulmade BV en de Klant zijn uitsluitend deze Servicevoorwaarden van toepassing. Deze Overeenkomst vervangt en heeft voorrang op alle eerdere overeenkomsten in verband met het Product en/of de Diensten die mogelijkerwijs bestonden tussen de Partijen.

Deze Servicevoorwaarden hebben altijd voorrang op de algemene- en/of aankoopvoorwaarden van de Klant.

1.6 Wijzigingen in de Overeenkomst

Soulmade BV behoudt zich het recht voor om zijn Servicevoorwaarden, prijzen, het Product en/of de Diensten op om het even welk moment in de toekomst te wijzigen. Soulmade BV verbindt zich ertoe de Klant van deze wijzigingen in kennis te stellen via een Mededeling. Deze wijzigingen gaan in nadat een redelijke periode verstreken is na de communicatie van Soulmade BV aan de Klant.

2. Abonnementen & Prijzen

2.1 De prijs

Alle prijzen zijn exclusief btw en/of andere belastingen en (lokale) heffingen. Alle prijzen zijn in EURO en ook in EURO te betalen. 

De prijs wordt bepaald door het type Licentie en de keuze van de Klant voor een maandelijks of jaarlijks contract. De genomen Producten en bijhorende prijzen worden altijd duidelijk weergegeven voor de betalingsprocedure. 

2.2 Duurtijd

Een bestelling kan een maandelijks of een jaarlijks contract zijn. Deze keuze bepaalt de duurtijd van de abonnementsperiode. 
Alle contracten worden automatisch hernieuwd indien er niet op 14 dagen voor de vernieuwingsdatum een annulatie is gebeurd door de Klant.

2.3 Een Licentie stopzetten of aanpassen

Om een contract stop te zetten of aan te passen dient de Klant contact met Soulmade BV op te nemen via het contactformulier op de VirtualPools website of via het Account setting menu voorzien op het Online Dashboard. Soulmade BV verbindt zich ertoe om stopzettingen van Licenties binnen de vijf werkdagen na het versturen van het formulier door de Klant door te voeren.

Indien de klant een goedkoper Abonnement aanvraagt worden de reeds betaalde kosten voor de reeds bevestigde periode niet teruggevorderd. Deze wijziging moet manueel door Soulmade BV doorgevoerd worden en gebeurt binnen de 10 werkdagen. 

De Klant kan een duurder Abonnement opstarten via het Account settings menu op het Online Dashboard. Na goedkeuring worden de aanpassingen meteen doorgevoerd en wordt er een factuur gestuurd met de pro rata kosten van de wijzigingen. Vanaf dan is enkel het nieuwe Abonnement geldig. De afgesproken duurtijd van het Abonnement blijft behouden.

Soulmade BV heeft ten allen tijde het recht om de Licentie van de Klant stop te zetten wanneer:

 • de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op om het even welke bepaling van deze Servicevoorwaarden 
 • In de mate dat ze dit nog nuttig acht zal Soulmade BV de Klant eerst over de inbreuk inlichten en hem verzoeken om (i) de situatie recht te zetten en (ii) de inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) een dergelijke inbreuk of inbreuken in de toekomst te voorkomen;
 • de Klant de het Product en/of Diensten voor ongeoorloofde, illegale en/of ongepaste doeleinden gebruikt;
 • de Overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste of foutieve informatie van de Klant; of
 • de Klant het Product en/of de Diensten bestelde om redenen die niet beschouwd kunnen worden als objectief redelijk en aanvaardbaar.

In geval van een dergelijke, per e-mail meegedeelde opzegging van Soulmade BV wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd zonder opzegtermijn of opzegvergoeding en onverminderd het recht van Soulmade BV om van de Klant een bijkomende compensatie te eisen. Een uitzondering is het recht van Soulmade BV om een schadevergoeding te eisen indien er ten gevolge van de inbreuk van de Klant imagoschade is aan het Product. Het is aan Soulmade BV om de imagoschade en de grootte hiervan te bewijzen. Soulmade BV heeft het recht om elk verzoek van de Klant voor het sluiten van een (nieuwe) Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het Product en/of de Diensten te weigeren.

In het geval van stopzetting van de Licentie door Soulmade BV het Account van de Klant gedeactiveerd binnen een redelijke periode. De Klant zal op geen enkel van zijn Toestellen nog gebruik kunnen maken van het Product.

In het geval van stopzetting van de Licentie door de Klant zal het Account worden gedeactiveerd na de eerste dag van de hernieuwingsdatum. De Klant zal dan op geen enkel van zijn Toestellen nog gebruik kunnen maken van het Product. 

Het proces rond het verwijderen van de gegevens wordt beschreven in het Privacy Statement.

2.4 Promoties

Alle promoties, commerciële aanbiedingen, kortingen en aankondigingen die VirtualPools via zijn Website, per e-mail of in enige andere vorm (met inbegrip van onder andere catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen) communiceert, zijn geheel vrijblijvend en de Klant mag deze alleen beschouwen als een uitnodiging om de het Product en/of de Diensten te bestellen.

Eventuele commerciële kortingen op de gebruikelijke prijzen die mondeling (bijv. per telefoon) worden toegekend, moeten schriftelijk (bijv. op de bijbehorende factuur) worden bevestigd om geldig te zijn.

2.5 Betaling en facturatie

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat Soulmade BV elektronische facturen uitschrijft, tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Soulmade BV zal alle facturen in het kader van deze Overeenkomst verzenden naar het elektronische adres dat de Klant opgaf toen hij het Product en/of de Diensten bestelde of zijn terug te vinden door klant op het Online Dashboard. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn factuurinformatie actueel te houden. De Klant wordt niet ontslagen van zijn betalingsverplichting en de gevolgen van laattijdige of niet-betaling ingeval Soulmade BV een factuur opstelt en verzendt met de verouderde factuurinformatie van de Klant. 

Alle facturen verzonden per e-mail dienen binnen de 30 kalender dagen betaald te worden. Alle facturen voortkomend uit een online bestelling dienen per direct betaald te worden. Voor elke factuur die de Klant op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald, is hij – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – een verwijlinterest ten belope van 1% per maand achterstand verschuldigd. Een reeds begonnen maand telt in dit geval als volledige maand. Het aldus verschuldigde bedrag wordt bovendien nog vermeerderd met alle door Soulmade BV betaalde inningskosten, plus 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van €150 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Soulmade BV om een hogere vergoeding te eisen.

Indien de Klant één of meer facturen niet betaalt, heeft Soulmade BV het recht om de toegang tot het Product en/of de Diensten tijdelijk op te schorten totdat het de feitelijke en volledige betaling van de Klant heeft ontvangen. De tijdelijke opschorting van de toegang tot het Product en/of de Diensten heeft echter geen invloed op de voortzetting van de Termijn. Bovendien kan Soulmade BV de Overeenkomst eenzijdig opzeggen indien de Klant niet of herhaaldelijk niet tijdig betaalt.

Bij niet- of laattijdige betaling worden alle overige facturen van Soulmade BV aan de Klant onmiddellijk opeisbaar, ook al zijn ze nog niet vervallen, en zijn alle toegestane betalingsvoorwaarden niet meer van toepassing. Hetzelfde geldt in geval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

3. Gebruik

3.1 Gebruik van de Applicatie & Toestellen

De Klant kan de Applicatie installeren op iPad Pro toestellen van Apple. Soulmade BV heeft op geen enkele manier iets te maken met de werking van het Toestel en/of eventuele problemen die het Toestel zou ondervinden. Het aankopen, onderhouden en gebruiken van het Toestel is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant.

De installatie van de Applicatie gebeurt via het gebruik van de Apple Appstore. Om de Applicatie te downloaden, een Account aan te maken en aan te melden heeft de Klant een internetverbinding nodig op het Toestel. Enige verbindingsproblemen van de Applicatie die te maken hebben met de verbindingssterkte, Firewalls en/of andere technische problemen van de Klant zijn de verantwoordelijkheid van de Klant om op te lossen.

Eens de aanmeldingen gebeurd is kan de Klant de Applicatie voor 30 dagen zonder internetverbinding gebruiken. Na deze periode dient de Klant opnieuw een internetverbinding te hebben om terug aan te melden. Hierna gaat opnieuw een periode van 30 dagen in.

Alle onderdelen van het Toestel dienen in een goede staat te zijn om een goede werking van de Applicatie te garanderen.

De taal van de Applicatie is anno 2023 Engels en zal later mogelijk uitgegeven worden in verschillende talen.

De gebruiker dient een goed zicht te hebben om de Applicatie te kunnen gebruiken.

3.2 Gebruik van Seats

Elk Toestel waarop wordt aangemeld met het Account van de Klant. Elk Toestel neemt een Seat in. Wanneer er geen Seats meer beschikbaar zijn op het Account van de Klant zal de gebruiker automatisch worden afgemeld. De Klant mag enkel exact het aantal Toestellen gebruiken dat overeenkomt met het aantal Seats dat voor diens Account beschikbaar is. Wanneer de Klant op eender welke manier probeer om meer Seats tegelijk te gebruiken dan in zijn Account beschikbaar zijn heeft Soulmade BV het recht om het Account op te schorten en een schadevergoeding te vragen.

3.3 Beperkingen

De verleende rechten op grond van de Overeenkomst zijn aan beperkingen onderworpen. De Klant verbindt zich ertoe het Product uitsluitend te gebruiken voor zijn interne bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door de overheid zijn uitgevaardigd.

De Klant verbindt zich ertoe de Applicatie enkel en alleen te gebruiken voor het genereren van vrijblijvende visualisaties die zouden kunnen helpen om zijn Klant zijn producten te laten kopen. 

De Klant verbindt zich ertoe het Product niet te gebruiken voor activiteiten die direct of indirect onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, kwaadwillig of lasterlijk (kunnen) zijn en geen handelingen te stellen die ingaan tegen de (intellectuele eigendoms)rechten van Soulmade BV, zijn Verbonden Ondernemingen of een derde.

De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentieel punt van de Overeenkomst vormt.

De Klant stemt ermee in geen misbruik te maken van het Product en zich te houden aan de opgelegde beperkingen.

4. Andere

4.1 Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat Soulmade BV en zijn Verbonden Ondernemingen de enige eigenaar zijn en blijven van het Product en/of andere intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben. Alle dergelijke rechten en goodwill berusten bij Soulmade BV en zijn Verbonden Ondernemingen en dat zal ook zo blijven.

Bijgevolg houdt de Licentie die op grond van deze Overeenkomst aan de Klant is verleend (zie artikel 5.2) uitsluitend het recht op gebruik – tegen een Licentie Vergoeding – van het Product in. Op grond van deze Overeenkomst verleent Soulmade BV geen impliciete Licenties.

Onder geen beding is/verleent een dergelijke Licentie:

 • een eigendomsoverdracht van het Product en/of de Diensten door Soulmade BV aan de Klant;
 • de Klant enig recht op het Product, noch op handelsnamen en/of handelsmerken van Soulmade BV of zijn Verbonden Ondernemingen; of
 • de Klant het recht om Soulmade BV te vragen hem een kopie van om het even welke software of andere producten die door Soulmade BV gebruikt worden om het Product en/of de Diensten te leveren, te bezorgen.

De Klant mag bijgevolg geen gebruik maken van enig handelsmerk, enige handelsnaam of enige merknaam van Soulmade BV of zijn Verbonden Ondernemingen (zoals onder andere het gebruik ervan in metatags, trefwoorden of verborgen tekst) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Soulmade BV en/of zijn Verbonden Ondernemingen.

Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van Soulmade BV te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendomsrechten van Soulmade BV ongeldig zou kunnen maken of ertegenin zou kunnen druisen. Hierbij denken we dan onder meer aan octrooien, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.

De Klant verbindt zich ertoe Soulmade BV in kennis te stellen van elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op om het even welk intellectueel eigendomsrecht van Soulmade BV waarvan hij weet zou krijgen, alsook van eender welke aanspraak van een derde als gevolg van het gebruik van het Product en/of de Diensten.

Alle vormen van het kopiëren van het Product en/of de inhoud in de Applicatie of van het Online Dashboard zijn ten strengste verboden en zullen resulteren in boetes en/of vervolging.

4.2 Aansprakelijkheid

Soulmade BV biedt VirtualPools enkel aan met het oog op een visuele simulatie die het verkoopsproces van de Klant moet bevorderen. Er is vanuit Soulmade BV geen enkele garantie over de opvatting van de eindklant (klant van de Klant) over deze visualisaties. Soulmade BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld over schade die veroorzaakt werd door een foute interpretatie van de beelden en gegevens die door de Applicatie of het Online Dashboard werden verschaft. Het is enkel en alleen aan de Klant om na te gaan of de visualisaties en gegevens daadwerkelijkheid correct zijn voor die deze aan dienst Klant toont.

Soulmade BV garandeert niet dat het Product en/of de diensten aan alle eisen van de Klant zullen voldoen. Het is aan de Klant om na te gaan voor verkoop of het Product aan diens eisen zal voldoen. Dit kan de Klant doen door op gesprek te komen bij Soulmade BV voor een live demonstratie van het Product.

Soulmade BV garandeert ook niet dat het Product en/of de Diensten geen fouten zullen bevatten en/of onderbroken worden, noch dat alle fouten en/of bugs verholpen zullen worden en volledig vrij van virussen is.

Verder is Soulmade BV ook niet aansprakelijk voor:

 • indirecte en/of gevolgschade (met inbegrip van o.a. inkomstenverlies, verlies van goodwill en schade aan het eigendom van de Klant veroorzaakt door het Product en de Diensten). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook wanneer Soulmade BV speciaal geïnformeerd werd door de Klant over het mogelijke verlies;
 • gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werden door een fout of nalatigheid;
 • schade veroorzaakt door het gebruik van het Product en/of de Diensten voor een ander doel dan het doel waarvoor het ontwikkeld of bedoeld werd door Soulmade BV;
 • bijkomende schade veroorzaakt door het verdere gebruik door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers nadat er een defect werd vastgesteld;
 • het verlies of het foutieve gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend de fout van Soulmade BV zou zijn;
 • schade veroorzaakt door het niet naleven van eender welk advies en/of richtlijnen die door Soulmade BV gegeven zouden zijn, die deze laatste altijd op discretionaire basis verstrekt;
 • schade veroorzaakt door overmacht of 'hardship' 

De aansprakelijkheid van Soulmade BV zal beperkt blijven tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met het Produt en/of de Diensten, of (ii) het bedrag van de betaling van de verzekering die afgesloten werd door Soulmade BV. De aansprakelijkheid zal echter in ieder geval beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving.

De Klant aanvaardt dat hij Soulmade BV altijd zo snel mogelijk in kennis moet stellen van alle schade die hij heeft geleden ten gevolge van het gebruik van het Product en/of de Diensten. Eventuele verergering van de schade die veroorzaakt wordt doordat Soulmade BV niet aldus onverwijld in kennis wordt gesteld is niet te wijten aan Soulmade BV.

Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders verklaard of vooropgesteld werd in deze Servicevoorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, worden het Product en/of de Diensten alsook de Documentatie en eender welke andere Producten en/of Diensten die door Soulmade BV geleverd worden op een 'as is'-basis verstrekt. Soulmade BV wijst dan ook alle eventuele andere - zowel expliciete als impliciete - beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid.

Alle objecten die gevisualiseerd worden met het Product zijn representaties / virtueel en kunnen niet als reëel object gebruikt worden. Soulmade BV is niet aansprakelijk voor lichamelijke of andere schade ten gevolge van een de Klant of derden die de virtuele objecten proberen te gebruiken als reële objecten. Voorbeelden kunnen zijn het proberen duiken in een virtueel zwembad of het proberen te gaan zitten op een virtuele ligstoel.

Bij het gebruik van de applicatie moet de Klant of derden altijd zijn omgeving in acht nemen. Soulmade BV is niet aansprakelijk voor lichamelijke of andere schade die een Klant of derden oploopt tijdens het gebruik van de applicatie.

4.3 Helpdesk

Soulmade BV biedt zijn Klanten de mogelijkheid om te allen tijde, live en in real time de beschikbaarheid van het Product en/of de Diensten na te gaan via zijn Website.

Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van het Product en/of de Diensten, dan verbindt Soulmade BV zich ertoe om zijn uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder echter enige garantie te geven wat de respons- en oplostijd betreft. In elk geval en waar gepast zal het Soulmade BV vrijstaan om te bepalen wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van zijn Klanten kan gelden.

Soulmade BV wil de kwaliteit van het Product en/of de Diensten hooghouden door regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates uit te voeren. Soulmade BV verbindt zich ertoe de impact van dergelijke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van het Product en/of de Diensten tot een minimum te beperken, maar sluit enige uitvaltijd in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal Soulmade BV zijn uiterste best doen om de Klant hiervan te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet zinvol is (zoals in dringende gevallen).

Onder geen beding zal Soulmade BV verplicht zijn de Klant te vergoeden voor de uitvaltijd.

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.

Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar Soulmade BV zijn maatschappelijke zetel heeft.

VirtualPools – Een Product gemaakt en gedistribueerd door 

Soulmade BV

IJzerenpoortkaai 3

2000 Antwerpen

België

BE0662523460

Contact: info@virtualpools.io

laat niks aan de verbeelding over

kies nu voor VirtualPools
contacteer ons